The Return

December 31, 2017 Bible Text: Matthew 24:15-31 | Matt Dirks Series: The...

The Birth

December 24, 2017 Bible Text: Matthew 2:1-12 | Matt Dirks Series: The...

The Mission

December 17, 2017 Bible Text: Matthew 1:18-25 | Matt Dirks Series: The...

The Reason

December 10, 2017 Bible Text: Matthew 1:1-17 | Matt Dirks Series: The...

The Promise

December 3, 2017 Bible Text: Isaiah 9 | Matt Dirks Series: The...